FACTS ABOUT Vietnam bUDDHISt communities

and philanthropy

sự Kiện về cộng đồng Phật giáo Việt Nam
và Sự thiện

👍  Buddhism is Vietnam's most popular religion, followed by Taoism, More than 10 million believers among the 80 million population.

Phật giáo là tôn giáo phổ biến nhất của Việt Nam, tiếp theo là Đạo giáo, Hơn 10 triệu tín đồ trong số 95 triệu dân.

👍 Thich Nhat hanh, a vietnamese monk who holds significant influence to western  buddhism coined the term engaged buddhism, which encompasses buddhist charity

Thích Nhất hanh, một nhà sư người Việt có ảnh hưởng đáng kể đến Phật giáo phương Tây đặt ra thuật ngữ tham gia vào Phật giáo, trong đó bao gồm từ thiện Phật giáo

👍 Vietnamese Buddhist Church in provinces and urban cities built many charity establishments to serve public from education to health care and elderly care.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh và thành phố đã xây dựng nhiều cơ sở từ thiện để phục vụ công chúng từ giáo dục đến chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi.