To my Fellow Buddhists: 

Now is the time for us to make a difference for not only ourselves but for all of humanity. We need to apply  Engaged Buddhism in our daily practices for charitable causes.

As Bodhisattva, common Buddhists and Buddhists as a collective organization we have neglected charitable acts and philanthropy both currently and in the past.  While individually you may have been giving to people around you and the temples which need your support, it is now time for us to act as a single group regardless of different sects, practices, ethnicity, language or from  differing temples.  Its unfair not to mention the impact Tzu Chi had given to disaster relief recently for the Indonesian tsunami, yet it is now time we create a more inclusive body of Buddhists and supporters  for better karma, (started by a Taiwanese monk in 1966).We can do this together under a single platform of Buddhist for charitable causes through the International Buddhist Society for Better Karma (the “Foundation”).

Christian, Jewish and Muslim organizations have raised billions of dollars for various charitable purposes. It is now time for we Buddhists as a group to come together as a single foundation. We need to change our ways to make the Buddhist philanthropy no longer a singular and closed practice where charity is given to only fellow Buddhists or temples.  The impact is exponential when we bring each other better karma together. 

The Foundation can make a significant impact in caring for the underprivileged, aiding disaster victims and caring for the elders who are not capable or cannot afford to care for themselves. As Buddhists it is a core belief that if we do good deeds  or create good causes, we will receive better effects. We  extend our good causes to care for the environment such as participating in clean air initiatives.  By helping others we also benefit our own karma as well as enhance the karma to humanity at large. With or without disasters on the rise, although  we now witness through a series of events in the current year, we  need to come together for humanity. 

The Foundation’s model is to provide donors with a single platform of Buddhist philanthropy.  By having a single platform we can consolidate donations for bigger charity distributions.   Donors can still choose to donate to individual temples and assets will be set aside for such specific purpose.  Grants from the Foundation will help support NGOs and other non-profit organizations around the world. Foundation's management consists of  business savvy people growing the donated assets by professional insightful investments intended only for charitable causes. We work hard at creating value to maximize your donations and we have oversight measures to keep your donations working for your causes year after year.

Help us by your donations and/or by creating a partnered foundation in your country with the same bylaws and principles as the Foundation. We 're also looing for people to grow the management team. It is my sincere belief that, together and through the International Buddhist Society for Better Karma, we can make a difference in 2019 and thereafter.

致亲爱的佛教徒们:

现在是我们需要做出改变的时候了,这不仅仅只是为了我们自己,更是为了全社会人类而去做出改变。为了慈善事业,我们需要把佛教融于我们每天的日常生活中去。

菩萨、普通的佛教徒和虔诚佛教徒合称作为一个集体组织,我们在过去和现在都忽略了慈善行为和慈善事业。虽然你,作为一个个体,可能一直在给予周围的人和需要支持的寺庙做奉献,但现在是我们,不分教派、习俗、种族、语言还是来于不同寺庙,作为一个团体采取行动的时候了。就在最近,慈济对印度尼西亚的海啸灾难积极赈灾,但其贡献和影响却被弱化忽视视,这是不公平的。所以,现在是时候让我们创造一个包含佛教徒和支持者的集体团体来获得更好的因果报应(1966年由一位台湾僧人开始)。我们可以通过国际佛教协会(“基金会”)在独立的佛教平台之下一起做慈善事业。

基督教、犹太教和穆斯林组织为各种慈善目的筹集了数十亿美元。现在是我们佛教徒作为一个团体、一个基金会团结起来的时候了。我们需要改变我们的方式,使佛教慈善不再局限于只给予佛教徒或寺庙这样一个单一的、封闭的慈善。当我们给彼此带来更好的因果时,影响会越来越快。

基金会可以在照顾弱势群体、帮助灾民和照顾残疾人或无力照顾自己的老人方面发挥重大影响。作为佛教徒,我们的核心理念是,如果我们做好事或创造良好的业因,我们将获得更好的影响或业果。我们将慈善事业扩展到关注环境,例如参与清洁空气活动。通过帮助别人,我们也使自己的因果受益,并改善对整个人类的因果循环。不管有没有灾难在增加,但我们见证了今年的一系列事件,我们需要为全社会人类走到一起。

基金会的模式是为捐赠者提供一个独立的佛教慈善平台。通过一个独立的平台,我们可以整合捐赠给更大的慈善机构。捐赠者仍然可以选择捐献给单独的寺庙,捐赠将被用于这样的指定目的。基金会的资助将有助于支持世界各地的非政府组织和其他非营利组织。基金会的管理层由精通商业的人士组成,投资于具备远见的慈善事业,增加捐赠资产规模。我们努力创造价值以最大化您的捐款,我们采取监督措施,让您的捐款年复一年地为您循环因果。

您可以通过捐款和/或在您所在的国家/地区创建合作基金会,使用与基金会相同的章程和原则来帮助我们。 我们也在寻找人才来发展管理团队。 我真诚地相信,通过国际佛教协会我们可以在2019年及未来有所影响

Vietnamese

Gửi các đồng môn phật tử:

Đây chính là thời điểm để tạo ra sự khác biệt không chỉ với chính chúng ta mà cả nhân loại. Chúng ta cần ứng dụng Cam Kết Phật Giáo vào trong cuộc sống hàng ngày vì các mục đích từ thiện.

Là một Bodhisattva, hay các tông phái Phật giáo khác như một tổ chức tập thể, chúng ta đã để quên các hoạt động từ thiện từ trước đến nay. Mặc dù cá nhân bạn có thể đã cho những người xung quanh hay các chùa cần sự giúp đỡ, đã đến thời điểm để chúng ta hành động như một tập thể bất kể giới tính, hành nghề, tông phái hay ngôn ngữ từ các chùa khác nhau. Thật không công bằng nếu không kể đến ảnh hưởng mà quỹ Tzu Chi mang lại cho hoạt động nhân đạo sau thiên tai như vụ sóng thần ở Indonesia, nhưng đã đến lúc chúng ta tạo ra một tập thể những người theo và ủng hộ đạo phật để tạo nghiệp tốt (bắt đầu bởi một pháp sư Đài Loan năm 1966). Chúng ta có thể làm những điều này dưới một nền tảng Phật giáo để thực hiện các hoạt động từ thiện thông qua Xã Hội Phật Giáo Quốc Tế để Tạo Nghiệp Tốt (“Tổ Chức Quỹ”)

Các tổ chức Đạo Thiên Chúa, Do Thái, Đạo Hồi đã quyên góp hàng tỷ đô la cho các hoạt động từ thiện. Đã đến lúc cho các con chiên Phật Giáo tụ hợp lại thành một tập thể thống nhất. Chúng ta phải thay đổi cách thực hiện từ thiện như một thực hành đơn lẻ mà chỉ số nhỏ các cá nhân theo đạo hay các chùa có thể nhận được. Chúng ta có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn khi tạo nghiệp như một tập thể.

Tổ Chức Quỹ có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khan, các nạn nhân thiên tai, những người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Là phật môn niềm tin cốt lõi của chúng ta là làm việc thiện và tạo nghiệp tốt, chúng ta sẽ nhận lại tương tự. Chúng ta cũng có thể mở rộng các hoạt động việc tốt sang bảo vệ môi trường, cải thiện không khí sạch. Bằng cách giúp đỡ người khác chúng ta có thể tạo nghiệp tốt cho chính bản thân mình và nhân rộng nghiệp tốt cho cả nhân loại. Cho dù thiên tai có hay không tăng lên trong những năm gần đây, mặc dù chúng ta cũng đã chứng kiến hàng loạt các sự kiện trong năm nay, chúng ta cần tập hợp lại để cứu nhân loại.

Mô hình của Tổ Chức Quỹ là tạo ra nhiều cánh cửa với một nền móng chung cho các hoạt động từ thiện. Với một nền móng chung chúng ta có thể tập hợp nhiều đóng góp cho các cống hiến từ thiện lớn hơn. Người quyên góp vẫn có quyền công đức riêng cho những chùa cá thể và tài sản sẽ được để riêng ra cho mục đích đó. Các khoản tiền từ thiện của Quỹ sẽ giúp các NGO và các tổ chức phi lợi nhuận khác trên thế giới. Điều hành quỹ là những cá nhân xuất sắc trong kinh doanh có khả năng phát triển các tài sản bằng cách đầu tư chuyên nghiệp dành riêng cho các hoạt động từ thiện. Chúng tôi làm việc liên tục để tạo ra các giá trị tăng trưởng lớn nhất cho tiền từ thiện của các bạn cũng như thực hiện các phương pháp quản lý với quỹ để giữ cho quỹ hoạt động theo mục đích từ thiện của các bạn năm này qua năm khác.

Giúp chúng tôi bằng các khoản từ thiện của bạn hoặc tạo ra quỹ hợp tác trong đất nước của bạn với các phương pháp và quy tắc giống như Tổ Chức Quỹ. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những tài năng để phát triển đội ngũ quản lý. Tôi thực sự tin rằng, bằng cách tập hợp sức mạng qua Xã Hội Phật Giáo Quốc Tế để Tạo Nghiệp Tốt, chúng ta sẽ tạo ra khác biệt trong năm 2019 và mãi về sau.

vol2.banner.jpg