A Giving Fund-  a donor-advised fund. It is  the fastest growing charitable vehicle in America. Minimum is a $100. Low cost and effective where you ‘ll join forces with other Buddhists and supporters to maximize your charitable giving.

A Non-cash Giving  donated stocks, life insurance policies and annuities, real estates and company interests which will be managed by our experienced team and your charitable giving will offer you tax incentives.  While your asset under management grows, your charitable giving is maximized. You have options to choose your own causes. Just let us know which organization(s) or temple(s) you would like to direct your donations to.

A Giving Fund-  a donor-advised fund. It is  the fastest growing charitable vehicle in America. Minimum is a $100. Low cost and effective where you ‘ll join forces with other Buddhists and supporters to maximize your charitable giving.

A Non-cash Giving  donated stocks, life insurance policies and annuities, real estates and company interests which will be managed by our experienced team and your charitable giving will offer you tax incentives.  While your asset under management grows, your charitable giving is maximized. You have options to choose your own causes. Just let us know which organization(s) or temple(s) you would like to direct your donations to.

A Giving Fund-  một quỹ tài trợ, do công ty quản lý. Đây là phương tiện từ thiện phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Tối thiểu là 100 đô la. Chi phí thấp và hiệu quả, nơi bạn sẽ tham gia lực lượng với các Phật tử và những người ủng hộ khác để tối đa hóa việc từ thiện của bạn.

A Non-cash Giving  Không dùng tiền mặt Đưa cổ phiếu quyên góp, chính sách bảo hiểm nhân thọ và niên kim, bất động sản và lợi ích công ty sẽ được quản lý bởi tổ chức giàu kinh nghiệm của chúng tôi và việc từ thiện của bạn sẽ cung cấp cho bạn ưu đãi thuế. Trong khi tài sản của bạn dưới sự quản lý phát triển, việc cho từ thiện của bạn được tối đa hóa. Bạn có tùy chọn để chọn nguyên nhân của riêng bạn. Chỉ cần cho chúng tôi biết (các) tổ chức hoặc đền thờ nào bạn muốn hướng dẫn các khoản đóng góp của mình.

Tất cả các hoạt động đầu tư đều minh bạch và thông tin có sẵn cho  qúi vị xem xét hàng năm.

The international buddhist societyfor Better Karma